REGISTER

Register to receive discounts. And special privileges

HIGHLIGHT PROJECT

All project

Plern Village Klongna

ทาวน์โฮมเหนือระดับ ตอบรับชีวิตที่เหนือกว่า

Start 1.99 million baht

Plern Village

ทาวน์โฮมที่คิดจากทุกองค์ประกอบความสุข

Start 2.29 million baht

DESIGN TO LIVING WELL

QUALITY ORIENTED

เราสร้างบ้านจากพื้นฐานของความใส่ใจทุ่มเท
และรู้จริงในไลฟ์สไตล์ความสุข

NEW LIFE FUNCTIONAL CREATION

จากความรู้จริงถึงรูปแบบการใช้ชีวิต
สู่การออกแบบพื้นที่ใช้งานในบ้านอย่างรู้ใจ

DETAIL MATTER

รายละเอียดของทุกองค์ประกอบ
คือแบบร่างที่สร้างให้บ้านสมบูรณ์

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่